- Tất cả thành viên tham gia bán mẫu trên CMYKStock.com vui lòng đọc và tìm hiểu về việc vi phạm bản quyền theo link dưới
 
- CMYKstock sẽ xóa và đóng tài khoản vĩnh viễn các tài khoản vi phạm bản quyền theo quy định hiện hành.
 
- Chúng tôi nhận email đóng góp về vi phạm bản quyền theo:
Email: cmykstock@gmail.com / mauinchuyennhiet@gmail.com