01 - Đăng Nhập Hoặc Đăng Ký (nếu chưa có tài khoản)
 
 
02 - Khung Đăng Nhập Và Đăng Ký 

 
03 - Sau Khi Đăng Nhập Chọn Vào Mẫu Cần Mua Chọn Mua Ngay Để Xác Nhập Mua Mẫu
* Bạn Cần Có Xu Để Mua File 
 
 
04 - Xác Nhận Mua Mẫu Điểm Trong Tài Khoản Sẽ Trừ Và Có Thể Tải File

 
05 - Chọn Vào 2 Dòng Tải Về Phía Dưới Để Tải File In và File Maket Đổ Màu

 
06 - File Đã Mua Có Thể Tải Lại File Sau 72h Trong Phần File Đã Mua, Quá 72h File Sẽ Ẩn Và Cần Xu Để Mua Và Tải Lại